Język polski

1. Obejrzeć lekcje z epodręcznika:
 
2. Wypełnić i przesłać karty pracy – załączniki 1 i 2.

 

1. Temat: Świat przedstawiony w romansie rycerskim „Dzieje Tristana i Izoldy”.
Wypisać elementy świata przedstawionego (czas i miejsce akcji, bohaterowie, wydarzenia -plan).
2. Temat: Czy Tristan i król Marek odpowiadają średniowiecznemu wzorcowi rycerza?
Podać argumenty za i przeciw.
3. Temat: Rola fantastyki w utworach literackich.
Z utworu „Dzieje Tristana i Izoldy” wypisać elementy fantastyki( bohaterowie, wydarzenia, przedmioty magiczne, działanie przyrody), określić ich funkcję w utworze.
4. Temat : Motyw miłości w „Dziejach Tristana i Izoldy”.
Charakterystyka Izoldy Jasnowłosej oraz Izoldy o Białych Dłoniach.
Przedstawić motyw miłości na przykładzie króla Marka i Izoldy jasnowłosej i Tristana; Izoldy o Białych Dłoniach i Tristana, inne oblicza miłości (matczyna, wuja do siostrzeńca, do władcy itd. ).
5. Temat: „Dzieje Tristana i Izoldy” jako romans rycerski.
Wypisać cechy gatunkowe romansu rycerskiego oraz przykłady z lektury.

 

Język angielski

1.  Temat: Tworzenie słów – słowotwórstwo i tłumaczenie fragmentów zdań.
Znajomość środków językowych, podręcznik wykonać wszystkie zadania ze strony 90
i zadanie 6 strona 91
2.  Temat: Doskonalenie umiejętności posługiwania się czasem Present Perfect.
Proszę zobaczyć prezentację w Power Point prezentacja – Present Perfect
następnie wykonać ćwiczenia gramatyczne – podręcznik cała strona 93
Wszystkie odpowiedzi przesyłamy na maila  i.wieczorekzstionr4@gmail.com

Materiały do zrealizowania dla klasy I LOB

Język niemiecki

Zadania na bieżący tydzień
Proszę wykonać (wpisując całe zdania w zeszycie) następujące ćwiczenia z naszego podręcznika:
– ćw. 8, str. 53,
– ćw. 1, str. 54 (wpisać tylko przyporządkowane litery),
– ćw. 3, 4 i 5, str. 55.

Matematyka

Uczniowie z ocenami niedostatecznymi przygotowują się do popraw.
Wszyscy uczniowie:
podręcznik:
str. 130, zad. 2, 3
str. 148, zad. 1 – 7
str. 149, zad. 1 – 6
str. 150, zad. 1 – 6

Biologia

Krzyżówki genetyczne -powtórzenie

Geografia

Opracować z podręcznika samodzielnie 2 tematy wg następujących wymagań:

1. Przemysł wysokiej technologii.

a) zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia: branże przemysłu high-tech, czynniki lokalizacji przemysłu high-tech, formy organizacji przestrzennej przemysłu high-tech, lokalizacja na mapie świata ośrodków high-tech,

b) wykonaj zadanie: Wyjaśnij, na czym polega restrukturyzacja przemysłu. Podaj dwie główne przyczyny tego procesu. Omów ten proces na konkretnym przykładzie w Polsce.

2. Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe.

a) zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia: cele integracji, działalność międzynarodowych organizacji pozarządowych, znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju, działalność agend ONZ, charakter organizacji międzynarodowych, członkostwo Polski w organizacjach międzynarodowych, skutki integracji europejskiej.

b) wykonaj kartę pracy – Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe-1

Chemia

Tematy do realizacji wynikające z rozkładu materiału to :

 1. Składniki i funkcja kosmetyków.
 2. Środki czystości a środowisko przyrodnicze.
  Dotyczy tematu nr 1 :
  – podręcznik str.89 -94.
  a) tabela z uwzględnieniem rodzaju kosmetyku, jego funkcja, skład – wzór chemiczny, nazwa.
  b) proszę wybrać dowolny kosmetyk znajdujący się w domu, wypisać jego skład ( nazwy łacińskie lub angielskie ) – znaleźć odpowiednik w języku polskim i podać jego funkcję.
  c) dla chętnych zad. 2, 3 str. 94
  Dotyczy tematu nr 2 :
  – podręcznik str. 95-103
  a) podział środków czystości ze względu na ich zastosowanie – w formie  tabeli.
  b) dla chętnych zad.4 str. 98, zad. 2 str. 101.

Fizyka

Promieniotwórczość naturalna
Obejrzyj film i odpowiedz na pytania
https://www.youtube.com/watch?v=ZzMfMshkIGs
1. budowa atomu
2. na czym polega doświadczenie Rutheforda
3. na czum polega przemiana alfa, beta i gama
4. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.
5.Działanie promieniowania na organizmy żywe

Informatyka

filmy szkoleniowe o Excelu na youtubie

Podstawy przedsiębiorczości

1. Poszukiwanie pracy – zadanie:

W odpowiedzi na konkretną ofertę pracy (faktyczną lub wymyśloną) sporządź dokumenty aplikacyjne: Curriculum Vitae i list motywacyjny w oparciu o dane rzeczywiste lub hipotetyczne. Dołącz ofertę pracy. W załączeniu przykład – CV, list motywacyjny przykład

2. Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka – zadanie.

Wypełnij tabelę oraz rozwiąż krzyżówkę.

Formy organizacyjno prawne spółek i ich charakterystyka – tabela

Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka – krzyżówka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Tematy lekcji: Zagrożenia w czasie pokoju.              
– co to są świadczenia osobiste.                               
– świadczenia rzeczowe         
– świadczenia szczególnie.      
– kto może nakładać świadczenia?                      
Temat 2- alarmowanie i ostrzeganie                          
– wymienić rodzaje alarmów.                               
– sposoby ogłaszania alarmów.                                 
– zasady ewakuacji i co należy że sobą zabrać?       
Temat 3 – zagrożenia naturalne            
– wymienić rodzaje zagrożeń.                                
– jak należy się chronić przed skażeniami                
–  co to jest obrona cywilna i jakie są jej obowiązki.                             
Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie internetowej: