REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć 3 książki na okres nie dłuższy niż miesiąc. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
 3. Czasopisma wypożyczane są na okres 1-3 dni.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania udostępnionych mu materiałów bibliotecznych.
 5. Czytelnicy, którzy korzystają z wolnego dostępu do półek, powinni pamiętać o obowiązku zachowania porządku w ustawieniu księgozbioru.
 6. Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Uregulowanie zobowiązań wobec biblioteki nauczyciel bibliotekarz potwierdza na karcie obiegowej swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
 9. W obrębie biblioteki obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 10. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

REGULAMIN SZKOLNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 1. Pracownia multimedialna służy do celów edukacyjnych (np. poszerzanie wiedzy przedmiotowej, przygotowywanie się do zajęć, pisanie referatów)
 2. Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik wpisuje do zeszytu odwiedzin tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie lub inne źródło informacji, z którego korzystał. Składa swój podpis, potwierdzając tym samym znajomość obowiązujących zasad.
 3. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada materialnie użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 4. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
 5. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho bądź użyć słuchawek.
 6. Użytkownikowi nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz plikach systemowych.
 7. Po ukończeniu pracy, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
 8. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi
 9. Nie należy samowolnie włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w czytelni upoważniony jest wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 10. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.