TECHNIK WETERYNARII

Technik weterynarii – symbol cyfrowy zawodu  324002
Czas trwania nauki: 5 lat
Uzyskany tytuł: Technik weterynarii

Technik weterynarii z elementami dogoterapii

W ramach zajęć z dogoterapii zwracamy uwagę  przede wszystkim na przerwanie bariery nieśmiałości oraz zwrócenie uwagi pacjenta na psa. Zajęcia odbywają się w współpracy z fundacją DOGIQ

Kształcenie w tej klasie pozwala łączyć  proces dydaktyczny i wychowawczy z realizacją celów lokalnych organizacji, działających na rzecz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, np.: Schroniskiem dla Zwierząt w Chorzowie,  Śląskim Centrum Weterynarii  Fabisz i Stefanek, Śląskim Centrum Kynologicznym PRESTOR, Fundacją DOGOQ czy Śląskim Ogrodem Zoologicznym.

 

KWALIFIKACJE

 • wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych i inspekcji sanitarnej
 • prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

MOŻLIWOŚCI PRACY

 • zatrudnienie w charakterze asystenta lekarza weterynarii
 • zatrudnienie w lecznicach i klinikach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, fermach i gospodarstwach hodowlanych

GŁÓWNE ZADANIA TECHNIKA WETERYNARII

 • asystuje przy zabiegach weterynaryjnych
 • przeprowadza zabiegi sanitarno-weterynaryjne
 • wykonuje szczepienia
 • bada mięso
 • prowadzi dokumentację weterynaryjną
 • pełni nadzór sanitarno-weterynaryjny artykułów pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadza czynności profilaktyczne, lecznicze i pielęgnacyjne

W ramach innowacji pedagogicznej szkoła proponuje  następujące zajęcia specjalistyczne  w Technikum Chemicznym

TECHNIK ANALITYK

Technik analityk z elementami kryminalistyki

W ramach zajęć laboratoryjnych w profesjonalnej pracowni analizy chemicznej proponujemy dodatkowo elementy kryminalistyki – analizę chemiczną potrzebną przy badaniach śladów kryminalistycznych oraz wykłady dotyczące kryminalistyki

Technik analityk z elementami kosmetologii

W ramach zajęć laboratoryjnych w profesjonalnej pracowni analizy chemicznej proponujemy dodatkowo elementy kosmetologii  – tworzenie własnych receptur kosmetycznych i analizę chemiczną kosmetyków-tworzenie własnych receptur kosmetycznych i analizę chemiczną kosmetyków, wykonywanie zabiegów kosmetycznych oraz wykłady dotyczące kosmetologii

Technik analityk z elementami farmacji

W ramach zajęć laboratoryjnych w profesjonalnej pracowni analizy chemicznej proponujemy dodatkowo elementy farmacji – tworzenie receptur i analizę chemiczną leków oraz wykłady pracowników wydziału farmaceutycznego  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczące farmacji

Technik analityk – symbol cyfrowy zawodu  311103
Czas trwania nauki: 5 lat
Uzyskany tytuł: Technik analityk

Wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu – za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.

Technikum umożliwia zdobycie umiejętności:

 • pobierania i przygotowywania próbek analizowanego materiału, uczestniczenia w testach, badaniach doświadczalnych, pobierania próbek i dokonywania pomiarów poza stanowiskiem stałej pracy
 • dobierania właściwej metody analitycznej, dostosowanej do charakteru badanego materiału, jego składu i rodzaju
 • przygotowywania roztworów mianowanych odczynników oraz wykonywania badań analitycznych (chemicznej analizy jakościowej i ilościowej oraz instrumentalnej), z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej
 • wykonywania oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi, fizykochemicznymi i biochemicznymi
 • obsługiwania aparatury laboratoryjnej oraz zestawów do wykonywania analiz specjalistycznych, zgodnie o instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi stosowania bezpiecznych warunków pracy
 • konserwowania sprzętu i aparatury do specjalistycznych pomiarów i analiz, w celu zachowania ich sprawności i niezawodności
 • prowadzenia ewidencji oraz dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych i zabezpieczanie próbek analizowanych materiałów zgodnie z ich właściwościami oraz wymaganiami określonymi normami i instrukcjami
 • sporządzania zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej
 • organizowania stanowiska pracy i nadzorowanie prowadzenia prac analitycznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, zasadami racjonalnej gospodarki materiałami, przepisami ochrony środowiska
 • kierowanie zespołem pracowników laboratorium analitycznego lub pracowni specjalistycznej

Absolwent może przystąpić do egzaminu zawodowego i nabyć uprawnienia do wykonywania zawodu technika analityka, ale również po zdanej maturze może kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: chemicznym, biochemicznym, farmaceutycznym, analityki medycznej, ochrony środowiska itp.

Możliwości podjęcia pracy:
Do potencjalnych miejsc pracy zaliczyć można przede wszystkim:

 • laboratoria przemysłowe (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod, analizowanie przyczyn awarii),
 • laboratoria środowiskowe (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery),
 • laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych),
 • laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu itp.),
 • laboratoria kliniczne (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne).
 • Technicy analitycy znaleźć mogą również zatrudnienie w:
 • laboratoriach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach kryminalistycznych,
 • laboratoriach toksykologicznych,
 • laboratoriach pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i innych,

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

 • uzdolnienia techniczne i manualne
 • przeciętna sprawność fizyczna
 • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły
 • podzielność uwagi
 • koncentracja
 • cierpliwość
 • systematyczność
 • dokładność

Przeciwwskazania zdrowotne

 • skłonność do uczuleń
 • przewlekłe choroby układu oddechowego
 • zaburzenia równowagi
 • brak widzenia obuocznego
 • daltonizm
 • choroby układu nerwowego (epilepsja)