ZASADY REKRUTACJI

do Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie
na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie odbywa się drogą rekrutacji elektronicznej i uczeń poddaje się ich wynikom. Uczniowie szkół podstawowych zakładają konto na stronie internetowej:

www.slaskie.edu.com.pl

Zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty określa się terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie:

od 13 maja do 17 czerwca 2024r.

Kandydaci do technikum wprowadzają przez system rekrutacji elektronicznej podanie do wybranych szkół (nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych).

Kandydaci dostarczają do szkoły następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu rekrutacji elektronicznej tylko jeżeli szkoła w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im.  Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie jest szkołą pierwszego wyboru.
  • dyplomy lub zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach Kandydata, o których mowa w punkcie Kryteria rekrutacji (oryginały lub kopie potwierdzone przez macierzystą szkołę podstawową).
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, na które uczeń zostaje skierowany przez szkołę.

2. Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym są uzależnione od wyboru przez Kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

TECHNIKUM CHEMICZNE – 5 letnie

Oddział Nazwa zawodu (nazwa kwalifikacji zawodowych)* Przedmioty w zakresie rozszerzonym /przedmioty uzupełniające Pierwszy język obcy,
Drugi język obcy
Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen na świadectwie po szkole podstawowej
I T A

Technik analityk

CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

chemia

Język angielski

Język niemiecki

1. język polski
2. matematyka
3. język angielski lub niemiecki
4. I_naj (biologia, chemia, fizyka,  geografia)

I T w

Technik weterynarii

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

biologia

Język angielski

Język niemiecki

 

 1. język polski

2. matematyka
3. język angielski lub niemiecki
4. I_naj (biologia, chemia, geografia, historia, WOS )

UWAGA!

Pozycja typu I_naj (biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka) oznacza, że punktowana będzie pierwsza najlepsza ocena spośród ocen z przedmiotów:. biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

3. Kandydaci będą przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc Łączna ilość we wszystkich oddziałach technikum – 60 miejsc w tym:

– w klasie I T A – 30 miejsc (technik analityk)

– w klasie I T W- 30 miejsc (technik weterynarii)

UWAGA!!! Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji przyjmowani będą niezależnie od w/w kryteriów.

4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do ZSTiO nr 4 w Chorzowie ma:

– kandydat, którzy jest sierotą, przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
– kandydat o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, który miał ustalony indywidualny tok nauki,
– kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej

Kwalifikację Kandydatów przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list uczniów przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4.

5. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem teczkę Kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia ostatecznych wyników rekrutacji

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły
w dniach od pn. – pt. w godz. 8.30 – 15.00
tel: 032 241-17-17