ZASADY REKRUTACJI

do Szkoły Policealnej nr 4

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie
na rok szkolny 2024/2025

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY POLICEALNEJ

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego od 21 czerwca 2024 r.do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od 13 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone w uzupełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 lipca 2024 r. do godz.14.00

TERMINARZ REKRUTACJI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami od 22 lipca 2024 r. do 25 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -2 sierpnia 2024 r

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od 22 lipca 2024 r. do 6 sierpnia 2024 r.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone w uzupełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 2 sierpnia 2024 r. do 8 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  – 9 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00

 

KRYTERIA REKRUTACJI

1. Przy kwalifikowaniu kandydatów do Szkoły Policealnej nr 4 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc

– technik farmaceutyczny 24 miejsc

MED.09 – sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa – 2,5 letni cykl kształcenia

 

2. Pierwszeństwo w  przyjęciu do ZSTiO nr 4 w Chorzowie ma:

  •  kandydat, którzy jest sierotą, przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
  • kandydat o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, który miał ustalony indywidualny tok nauki,
  • kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kwalifikację Kandydatów przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list uczniów przyjętych do Szkoły Policealnej nr 4 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4.

3. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za  potwierdzeniem teczkę Kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia ostatecznych wyników rekrutacji

WYMAGANE DOKUMENTY
(w opisanej nazwiskiem i imieniem teczce do wiązania)

  • Podanie o przyjęcie do szkoły,
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie,
  • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły
w dniach od pn. – pt. w godz. 8.00 – 15.00
tel: 032 241-17-17