ZASADY REKRUTACJI

do Szkoły Policealnej nr 4

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie
na rok szkolny 2023/2024

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY POLICEALNEJ

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone w uzupełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

TERMINARZ REKRUTACJI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami od

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone w uzupełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

KRYTERIA REKRUTACJI

1. Przy kwalifikowaniu kandydatów do Szkoły Policealnej nr 4 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc
– technik usług kosmetycznych  28 miejsc

FRK.04 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych, 2 letni cykl kształcenia

– technik farmaceutyczny 28 miejsc

MED.09 – sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa – 2,5 letni cykl kształcenia

 

2. Pierwszeństwo w  przyjęciu do ZSTiO nr 4 w Chorzowie ma:

  •  kandydat, którzy jest sierotą, przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
  • kandydat o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, który miał ustalony indywidualny tok nauki,
  • kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kwalifikację Kandydatów przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list uczniów przyjętych do Szkoły Policealnej nr 4 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4.

3. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za  potwierdzeniem teczkę Kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia ostatecznych wyników rekrutacji

WYMAGANE DOKUMENTY
(w opisanej nazwiskiem i imieniem teczce do wiązania)

  • Podanie o przyjęcie do szkoły,
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie,
  • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły
w dniach od pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.00
tel: 032 241-17-17