TERMINARZ REKRUTACJI

– Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami:

od 17 maja 2021r. do 31 maja 2021r. do godz. 15.00 – klasy sportowe

Na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczna przeprowadzona zostanie próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych – w przypadku naszej szkoły próby sprawności fizycznej odbędą się na boisku chorzowskich „Kresów” , 41- 506 Chorzów ul. Wolności 139

I termin – 18 i 25 kwietnia, 09 maja, 06 czerwca, 09 czerwca 2021r. godz. 15.00

II termin – 15 czerwca 2021r. – godz. 15.00, 10 sierpnia 2021r. godz. 15.00

od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00 – pozostałe klasy

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00

– Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

I termin – do 17 czerwca 2021r.

II termin – 09 lipca 2021r.

– Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021r.

-Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 lipca do 26 lipca 2021r.

– Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 23 lipca do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00

– Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

02 sierpnia 2021r. do godz. 14.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

(w opisanej nazwiskiem i imieniem teczce do wiązania)

  • świadectwo ukończenia szkoły ,
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • kwestionariusz osobowy ucznia,
  • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • karta zdrowia i bilans zdrowia Kandydata (oryginalne dokumenty w zamkniętej kopercie)
  • formularz przekazania ucznia