• Dyrektor
  • Sekretariat
  • Grono pedagogiczne
  • Pedagog szkolny
  • Psycholog szkolny
  • Higienistka