Bez tytułuKONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ DLA GIMNAZJALISTÓW

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy Chemicznej, który odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie

( I etap- część pisemna – październik II etap – część praktyczna – listopad/grudzień )

Regulamin Konkursu Wiedzy Chemicznej
1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów. Każde gimnazjum może zgłosić jeden dwuosobowy zespół.
2.    Konkurs składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.
W I etapie członkowie dwuosobowego zespołu rozwiązują indywidualnie zadania teoretyczne. Uczestnik I etapu powinien wykazać się umiejętnością rozwiązywania zadań testowych, rachunkowych, zapisywania i przewidywania przebiegu reakcji chemicznych.
O wynikach tego etapu decydować będzie suma punktów uzyskanych przez członków zespołu. Do II etapu konkursu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zdobędą wymaganą liczbę punktów.
W II etapie członkowie zespołów wspólnie wykonują zadanie laboratoryjne.
3.    Konkurs Wiedzy Chemicznej obejmuje przede wszystkim wiadomości i umiejętności z zakresu:

• Substancje chemiczne i ich przemian

• Chemia roztworów wodnych

• Reakcje chemiczne

• Kwasy, wodorotlenki, tlenki, sole

• Budowa materii

• Węglowodory nasycone i nienasycone
4.    Tematyka pytań może wykraczać poza podstawy programowe.
5.    Podczas konkursu można korzystać z kalkulatorów prostych. Inne pomoce naukowe (układ okresowy pierwiastków, krzywe rozpuszczalności itp.) udostępnią organizatorzy.
6.    Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.
Zgłoszenia uczestników do  Konkursu Wiedzy Chemicznej prosimy  nadsyłać :
•    Listownie na adres :
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
ul. Św. Piotra 1
41 – 500 Chorzów
•    Faksem na numer
32 241 17 17
W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych
1.    Nazwisko i imię uczestnika
2.    nazwę, numer , adres szkoły
3.    nazwisko i imię opiekuna
4.    adres e-mailowy opiekuna
5.    zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Zapraszamy
Nauczyciele chemii ZSTiO nr 4 w Chorzowie

 

PRZYKŁADOWE ZADANIA