III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZWIERZĘTA OKIEM OBIEKTYWU”

Uczniowie technikum weterynarii
przy
ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO
W CHORZOWIE

Śniadecki
zapraszają
wszystkich, którzy kochają zwierzęta, przyrodę i fotografię
do udziału
w
III MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
ZWIERZĘTA OKIEM OBIEKTYWU
Patronat:
Fabisz&Stefanek – Śląskie Centrum Weterynarii
Klub Fotograficzny “Źródło”

 REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych.
2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do dnia 30 kwietnia 2022r. nadeśle na adres: zstio4wchorzowie@gmail.com maksymalnie 3 zdjęcia samodzielnie wykonane z dowolnie wybranym zwierzęciem.
3. Fotografia konkursowa powinna być dostarczona w formie elektronicznej w formacie JPG o wymiarach 3000×2000 pikseli, 300dpi, bez kompresji.
4. Fotografia powinna być opisana według następującego wzoru:
imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, tytuł zdjęcia
Przykład: adam-nowak-7b-sp23-tytuł-zdjęcia.jpg
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.05.2022r.
6. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powoła Jury, którego zadaniem jest rzetelna, sumienna i obiektywna ocena fotografii konkursowych oraz wybór laureatów konkursu. Jurorami konkursu są członkowie Klubu Fotograficznego “Źródło”.
7. Przy ocenie prac konkursowych Jury weźmie pod uwagę w szczególności: zgodność z tematyką konkursu, walory artystyczne i oryginalność zdjęcia, przekaz emocjonalny oraz estetyczny.
8. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, i III miejsca.
10. 30 najlepszych prac zostanie wydrukowanych na koszt organizatora. Fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w auli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie.

Wernisaż odbędzie się 31.05.2022r. Laureaci zostaną poinformowani o udziale w wystawie z wyprzedzeniem.
11. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku oraz prac do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy oraz z akceptacją regulaminu konkursu.
12. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Barbara Dębczak, Łukasz Cyrus, Marek Gawlik, Robert Rochel, Mirosław Badura.
Adres kontaktowy
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
41-500 Chorzów ul. Św. Piotra 1
zstio4wchorzowie@gmail.com

tel. 32-241-17-17