TECHNIK WETERYNARII – NOWOŚĆ!!!

Technik weterynarii – symbol cyfrowy zawodu  324002
Czas trwania nauki: 4 lata
Uzyskany tytuł: Technik weterynarii

 

 

KWALIFIKACJE

 • wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych i inspekcji sanitarnej
 • prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

MOŻLIWOŚCI PRACY

 • zatrudnienie w charakterze asystenta lekarza weterynarii
 • zatrudnienie w lecznicach i klinikach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, fermach i gospodarstwach hodowlanych

GŁÓWNE ZADANIA TECHNIKA WETERYNARII

 • asystuje przy zabiegach weterynaryjnych
 • przeprowadza zabiegi sanitarno-weterynaryjne
 • wykonuje szczepienia
 • bada mięso
 • prowadzi dokumentację weterynaryjną
 • pełni nadzór sanitarno-weterynaryjny artykułów pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadza czynności profilaktyczne, lecznicze i pielęgnacyjne

 

TECHNIK ANALITYK

Technik analityk – symbol cyfrowy zawodu  311103
Czas trwania nauki: 4 lata
Uzyskany tytuł: Technik analityk

Wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu – za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.

Technikum umożliwia zdobycie umiejętności:

 • pobierania i przygotowywania próbek analizowanego materiału, uczestniczenia w testach, badaniach doświadczalnych, pobierania próbek i dokonywania pomiarów poza stanowiskiem stałej pracy
 • dobierania właściwej metody analitycznej, dostosowanej do charakteru badanego materiału, jego składu i rodzaju
 • przygotowywania roztworów mianowanych odczynników oraz wykonywania badań analitycznych (chemicznej analizy jakościowej i ilościowej oraz instrumentalnej), z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej
 • wykonywania oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi, fizykochemicznymi i biochemicznymi
 • obsługiwania aparatury laboratoryjnej oraz zestawów do wykonywania analiz specjalistycznych, zgodnie o instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi stosowania bezpiecznych warunków pracy
 • konserwowania sprzętu i aparatury do specjalistycznych pomiarów i analiz, w celu zachowania ich sprawności i niezawodności
 • prowadzenia ewidencji oraz dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych i zabezpieczanie próbek analizowanych materiałów zgodnie z ich właściwościami oraz wymaganiami określonymi normami i instrukcjami
 • sporządzania zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej
 • organizowania stanowiska pracy i nadzorowanie prowadzenia prac analitycznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, zasadami racjonalnej gospodarki materiałami, przepisami ochrony środowiska
 • kierowanie zespołem pracowników laboratorium analitycznego lub pracowni specjalistycznej

Absolwent może przystąpić do egzaminu zawodowego i nabyć uprawnienia do wykonywania zawodu technika analityka, ale również po zdanej maturze może kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: chemicznym, biochemicznym, farmaceutycznym, analityki medycznej, ochrony środowiska itp.

Możliwości podjęcia pracy:
Do potencjalnych miejsc pracy zaliczyć można przede wszystkim:

 • laboratoria przemysłowe (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod, analizowanie przyczyn awarii),
 • laboratoria środowiskowe (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery),
 • laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych),
 • laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu itp.),
 • laboratoria kliniczne (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne).
 • Technicy analitycy znaleźć mogą również zatrudnienie w:
 • laboratoriach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach kryminalistycznych,
 • laboratoriach toksykologicznych,
 • laboratoriach pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i innych,

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

 • uzdolnienia techniczne i manualne
 • przeciętna sprawność fizyczna
 • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły
 • podzielność uwagi
 • koncentracja
 • cierpliwość
 • systematyczność
 • dokładność

Przeciwwskazania zdrowotne

 • skłonność do uczuleń
 • przewlekłe choroby układu oddechowego
 • zaburzenia równowagi
 • brak widzenia obuocznego
 • daltonizm
 • choroby układu nerwowego (epilepsja)

 

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Technik technologii chemicznej – symbol cyfrowy zawodu  311603
Czas trwania nauki: 4 lata
Uzyskany tytuł: Technik technologii chemicznej

Uczestniczy i nadzoruje procesy lub ciągi technologiczne w przemyśle chemicznym; przeprowadza próby laboratoryjne i technologiczne nowych wyrobów; modernizuje dotychczasową produkcję; uczestniczy w obliczaniu norm i zużycia surowców, materiałów oraz robocizny, w rozliczaniu bilansów materiałowych produkcji, w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych, dotyczących opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji.

Technikum umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie:

 • odczytywania i wykonywania rysunków technicznych oraz schematów technologicznych
 • stosowania podstawowych zasad technologicznych wytwarzania produktów przemysłu chemicznego
 • wykonywania obliczeń chemicznych oraz bilansów materiałowych i energetycznych procesów technologicznych
 • pobierania próbek substancji stałych, ciekłych i gazowych
 • wykonywania pomiarów parametrów procesów chemicznych i nadzorowanie zgodności przebiegu procesów z instrukcją technologiczną; oceniania jakości surowców i produktów
 • utrzymywania w ruchu instalacji, przy zachowaniu produkcji właściwej pod względem jakościowym i ilościowym
 • organizowania i nadzorowania zaopatrzenia w surowce i materiały oraz czynniki energetyczne
 • przekazywania produktów do magazynu, do dalszej produkcji lub kontroli międzyoperacyjnej
 • prowadzenia bilansu zużycia surowców i czynników energetycznych, czasu pracy oraz opracowywanie normatywów ich wykorzystania
 • posługiwania się instrukcjami i normami technicznymi, gwarantującymi bezpieczny przebieg procesów chemicznych oraz prowadzenie dokumentacji produkcji
 • usuwania awarii urządzeń i zakłóceń w procesie technologicznym, przeprowadzanie konserwacji i remontów bieżących aparatury chemicznej

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • uzdolnienia techniczne i organizacyjne,
 • zrównoważenie, wytrwałość i systematyczność,
 • koncentracja i podzielność uwagi, szybkość reakcji,
 • odporność na zmienne wpływy środowiska pracy,
 • sprawność fizyczna i psychiczna,
 • zdyscyplinowanie, wytrwałość i cierpliwość,
 • gotowość do samokształcenia, doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • umiejętność współżycia z ludźmi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii chemicznej może być zatrudniony:

 • w zakładach przemysłu syntez organicznych,
 • w zakładach przemysłu nieorganicznego,
 • w rafineriach ropy naftowej i wytwórniach olefin,
 • w zakładach przyzłożowego oczyszczania gazu ziemnego,
 • w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • w zakładach przemysłu farmaceutycznego,
 • w zakładach przemysłu farb i lakierów,
 • w zakładach przemysłu gumowego,
 • w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,
 • w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem technologii i urządzeń chemicznych,
 • w instytutach naukowo-badawczych

Typowe stanowiska pracy

 • operator węzła technologicznego instalacji produkcyjnej,
 • sterowniczy instalacji produkcyjnej,
 • mistrz zmianowy instalacji produkcyjnej,
 • kierownik instalacji,
 • technolog w dziale technologicznym zakładu przemysłu chemicznego,
 • dyspozytor,
 • asystent w instytutach i ośrodkach badawczych przemysłu chemicznego,
 • projektant.

 

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Technik ochrony środowiska – symbol cyfrowy zawodu  325511
Czas trwania nauki: 4 lata
Uzyskany tytuł: Technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Technikum Ochrony Środowiska umożliwia zdobycie umiejętności:

 • prowadzenia eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków;
 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie;
 • określania stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka;
 • oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby;
 • określania zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów;
 • wykonywania pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych;
 • badania i kontrolowania emisji i imisji zanieczyszczeń;
 • sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi;
 • obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • przygotowywania propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej;
 • posługiwania się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad;
 • wykorzystywania w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej;
 • przestrzegania stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska.
 • Po ukończeniu Szkoły i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego, uczeń otrzymuje tytuł: technik ochrony środowiska.

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w strukturach zajmujących się ochroną środowiska:

 • organach administracji państwowej,
 • agendach Unii Europejskiej,
 • komórkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • instytucjach kontroli jakości środowiska,
 • wytwórniach i hurtowniach materiałów budowlanych,
 • kontynuowania nauki na uczelniach technicznych lub innych.

 

TECHNIK ELEKTRONIK

Technik elektronik – symbol cyfrowy zawodu 311408
Czas trwania nauki: 4 lata
Uzyskany tytuł: Technik elektronik

Zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.

Zadania zawodowe:

 • czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych
 • interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki
 • posługiwanie się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych
 • posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych
 • montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych, posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych
 • wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej
 • dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu
 • posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną
 • projektowanie wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych

Wymagania psychofizyczne właściwe do zawodu:

 • zainteresowania techniczne,
 • spostrzegawczość,
 • zdolność do koncentracji i podzielności uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
 • zdolności manualne, duża sprawność i precyzja ruchowa rąk i palców,
 • zdyscyplinowanie, wytrwałość i cierpliwość,
 • umiejętność współżycia z ludźmi,

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • wady wzroku, nie dające się skorygować szkłami optycznymi,
 • daltonizm,
 • znaczne osłabienie słuchu,
 • alergie,
 • zaburzenia równowagi, epilepsje

O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz.

Specyficzne wymagania zawodu

Technicy elektronicy mogą podejmować pracę w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiaczy, konserwatorów i kontrolerów jakości; w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych; w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne; w placówkach badawczo- rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno- technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych.

Typowe zadania zawodowe na stanowiskach pracy obejmują:

 • organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych,
 • przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych,
 • uruchamianie urządzeń elektronicznych,
 • posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną, a w szczególności oscyloskopami, miernikami cyfrowymi, testerami, analizatorami stanów logicznych, komputerowymi systemami pomiarowymi,
 • instalowanie urządzeń elektronicznych,
 • nadzorowanie i kontrola pracy urządzeń elektronicznych,
 • ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych,
 • naprawa urządzeń elektronicznych,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i serwisową,
 • posługiwanie się dokumentacją technologiczną,
 • posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami do montażu elementów i układów elektronicznych,
 • posługiwanie się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • projektowanie prostych układów elektronicznych.

Miejsca pracy i typowe prace absolwentów.

Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej. Miejscem pracy techników elektroników będą przede wszystkim zakłady przemysłu elektronicznego – produkcyjne, montażowe lub usługowe, a także wszystkie inne przedsiębiorstwa wykorzystujące lub eksploatujące aparaturę, urządzenia i sprzęt elektroniczny. Technicy elektronicy, w zależności od specjalności (systemy i sieci komputerowe, urządzenia audio – video, automatyka przemysłowa), w której ukończyli szkołę, mogą być zatrudnieni:

 • w laboratoriach naukowych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach konstruktorów, technologów, laborantów,
 • w zakładach przemysłowych, w których jest produkowany lub stosowany sprzęt elektroniczny, na stanowiskach konserwatorów, operatorów, kontrolerów jakości,
 • w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
 • w zakładach instalujących sprzęt i aparaturę elektroniczną

Absolwenci szkoły posiadający ten zawód mogą wykonywać różne indywidualne i zespołowe prace techniczne lub też, po uzyskaniu doświadczenia zawodowego, mogą pełnić funkcje mistrzów i kierowników zespołów pracowniczych.