Uczniowie technikum weterynarii

przy

ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

I

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO

W CHORZOWIE

favicon_sniadecki

zapraszają

wszystkich, którzy kochają zwierzęta, przyrodę i fotografię

do udziału

w

IV MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

ZWIERZĘTA OKIEM OBIEKTYWU”

Patronat:

Fabisz&Stefanek – Śląskie Centrum Weterynarii

Klub Fotograficzny “Źródło”

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych.

2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do dnia 24 marca 2023 r. nadeśle na adres: zstio4wchorzowie@gmail.com maksymalnie 3 zdjęcia samodzielnie wykonane z dowolnie wybranym zwierzęciem.

3. Fotografia konkursowa powinna być dostarczona w formie elektronicznej w formacie JPG o wymiarach 3000×2000 pikseli, 300dpi, bez kompresji.

4. Fotografia powinna być opisana według następującego wzoru:

imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, miasto, tytuł zdjęcia.

Przykład: adam-nowak-7b-sp23-chorzow-najlepszy-przyjaciel.jpg

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.04.2023 r.

6. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powoła Jury, którego zadaniem jest rzetelna, sumienna i obiektywna ocena fotografii konkursowych oraz wybór laureatów konkursu. Jurorami konkursu są członkowie Klubu Fotograficznego “Źródło”.

7. Przy ocenie prac konkursowych Jury weźmie pod uwagę w szczególności: zgodność z tematyką konkursu, walory artystyczne i oryginalność zdjęcia, przekaz emocjonalny oraz estetyczny.

8. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.

10. 30 najlepszych prac zostanie wydrukowanych na koszt organizatora. Fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie.

Wernisaż odbędzie się 20.04.2023 r. Laureaci zostaną poinformowani o udziale w wystawie z wyprzedzeniem.

11. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku oraz prac do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy oraz z akceptacją regulaminu konkursu.

12. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Barbara Dębczak, Łukasz Cyrus, Marek Gawlik, Robert Rochel, Mirosław Badura

Adres kontaktowy

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4

41-500 Chorzów ul. Św. Piotra 1

bibliotekazstio4@wp.pl, tel. 32-241-17-17