ZASADY REKRUTACJI

do VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie
na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie odbywa się drogą rekrutacji elektronicznej i uczeń poddaje się ich wynikom. Uczniowie szkół podstawowych z terenu miast objętych systemem rekrutacji elektronicznej pobierają login i hasło ze swojej szkoły podstawowej.

Uczniowie szkół podstawowych spoza terenu miast objętych systemem rekrutacji elektronicznej zakładają konto na stronie internetowej:

www.slaskie.edu.com.pl

Zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty określa się terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie:

od 11 maja 2020 r. do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00 – klasy sportowe liceum

Kandydaci do liceum wprowadzają przez system rekrutacji elektronicznej podanie do wybranych szkół (nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych).

Kandydaci dostarczają do szkoły następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu rekrutacji elektronicznej tylko jeżeli szkoła w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im.  Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie jest szkołą pierwszego wyboru.
  • dyplomy lub zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach Kandydata, o których mowa w punkcie Kryteria rekrutacji (oryginały lub kopie potwierdzone przez macierzystą szkołę podstawową).
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, na które uczeń zostaje skierowany przez szkołę. 

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI

1. Przy kwalifikowaniu kandydatów do klas pierwszych liceum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie stosowany będzie system punktowy wg poniższej tabeli:

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Oceny uzyskane na koniec nauki w szkole podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz 2 wybranych zajęć edukacyjnych celujący: 19pkt.
bardzo dobry: 16 pkt.
dobry: 13 pkt.
dostateczny: 9 pkt.
dopuszczający: 0 pkt.
76
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 pkt. 5
Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty:

-za jeden tytuł – 10 pkt.

-za dwa i więcej tytułów – dodatkowo – 2 pkt.

12 pkt. 12
Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydat może uzyskać punkty za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie

I m. lub tytuł laureata-5 pkt
II m.lub tytuł finalisty-4 pkt
IIIm. lub wyróżnienie-3 pkt
5
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Egzamin ósmoklasisty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
Język polski – 0, 2 punktu za każdy uzyskany procent
Matematyka – 0, 2 punktu za każdy uzyskany procent
Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 0, 2 punktu za każdy uzyskany procent
maksymalnie 20

maksymalnie 20

maksymalnie 20

60
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin ósmoklasisty)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 -letnie 

Nazwa oddziału

Przedmioty realizowane w klasie pierwszej

Przedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym

             Języki obce

Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 I LO a

sportowa

(piłka nożna)

 plastyka  j. polski

j.angielski

historia

 j. angielski

j. niemiecki

 1. j. polski

2. matematyka

3. max (historia, WOS, j.angielski)

4. wychowanie fizyczne

 I LO b

sportowa

 plastyka  matematyka

geografia

j. angielski

j. niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. max (geografia, historia, WOS)

4. wychowanie fizyczne

 I LO c

sportowa

 plastyka  biologia

chemia

j. angielski

j. niemiecki

1. j. polski

2. matematyka

3. max (biologia, chemia, fizyka)

4. wychowanie fizyczne

UWAGA!

Pozycja typu max(geografia, historia, informatyka, technika, wos) oznacza najwyższą ocenę spośród ocen z przedmiotów: geografia, historia, informatyka, technika, wos.

UWAGA!!! Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji przyjmowani będą niezależnie od w/w kryteriów.

3. Kandydaci będą przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc (łączna ilość we wszystkich oddziałach szkoły licealnej: 84 miejsca

– w  klasie I LO a – 28 miejsc,

– w  klasie I LO b – 28 miejsc,

– w klasie I LO c – 28 miejsc

4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do ZSTiO nr 4 w Chorzowie ma:

  • – kandydat, którzy jest sierotą, przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
  • – kandydat o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, który miał ustalony indywidualny tok nauki,
  • – kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej

Kwalifikację Kandydatów przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list uczniów przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4.

  • 5. Kandydaci nie przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem teczkę Kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia ostatecznych wyników rekrutacji

Informacja dla kandydatów do klasy sportowej

Przyjęcie do klasy sportowej poprzedzone będzie testem sprawnościowym, który zobowiązani są zaliczyć kandydaci przed ogłoszeniem listy przyjętych osób.

Na test sprawnościowy należy przynieść ze sobą legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.

Test zostanie przeprowadzony w dniach:

I termin – 21 maja, 23 maja i 24 maja 2020r. godz. 16.00, na boisku chorzowskich „Kresów” Adres: 41-506 Chorzów; ul. Wolności 139

II termin – 15 czerwca 2020r. godz. 16.00 na boisku chorzowskich „Kresów” Adres: 41-506 Chorzów; ul. Wolności 139

Kandydaci do klasy sportowej dołączają:

– opinię trenera i lekarza,

– zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

Kandydaci do klasy wojewódzkiej i sportowej zostaną poddani testowi sprawności ogólnej, specjalnej i gier.

Sprawność ogólna: – próba szybkości, bieg na odcinku 50 m po linii prostej,  próba zwinności – bieg po kopercie,  próba mocy – skok w dal obunóż z miejsca.

Sprawność specjalna: – slalom z piłką po linii łamanej na odcinku 25 m, uderzenie piłki dowolną częścią stopy do bramki, żonglerka zadaniowa: nogą wiodącą, nogą nie wiodącą, naprzemiennie, głową.

Gra uproszczona: – (4×4) w czasie 2×12 minut ze zmianą stron.

Wszystkie próby sprawności ogólnej i sprawności specjalnej oraz gra uproszczona będą punktowane przez trenerów. Ponadto kandydaci do klas wojewódzkich muszą uzyskać pozytywny wynik Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF).

Zapraszamy na DNI OTWARTE SZKOŁY – od 27 kwietnia do 29 kwietnia 2020r.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły

w dniach od pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.00

tel: 032 241-17-17