ZASADY REKRUTACJI

do Szkoły Policealnej nr 4

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie
na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna

Decyzja Śląskiego Kuratora  Oświaty  Nr ST- KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2013/2014 na podstawie § 23 ust. 2 i 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz  przechodzenia z jednych typów szkół do innych  (Dz. U. z 2004r. Nr 26 poz. 232 z późn. zm).

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY POLICEALNEJ

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami od 11 maja 2020 r.do 23 czerwca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 13 lipca 2020 r.

Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania przez przedłożenie oryginału świadectwa potwierdzającego wykształcenie średnie od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych 21 lipca 2020 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami 26.07. – 30. 07. 2019r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych   13 lipca 2020 r.

Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczani przez przedłożenie oryginału świadectwa potwierdzającego wykształcenie średnie  od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych 21 lipca 2020 r.

KRYTERIA REKRUTACJI

1. Przy kwalifikowaniu kandydatów do Szkoły Policealnej nr 4 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
– technik usług kosmetycznych – 30 miejsc

– technik farmaceutyczny – 60 miejsc

2. Pierwszeństwo w  przyjęciu do ZSTiO nr 4 w Chorzowie ma:

  •  kandydat, którzy jest sierotą, przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
  • kandydat o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, który miał ustalony indywidualny tok nauki,
  • kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kwalifikację Kandydatów przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list uczniów przyjętych do Szkoły Policealnej nr 4 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4.

3. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za  potwierdzeniem teczkę Kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia ostatecznych wyników rekrutacji

WYMAGANE DOKUMENTY
(w opisanej nazwiskiem i imieniem teczce do wiązania)

  • Podanie o przyjęcie do szkoły,
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie,
  • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły
w dniach od pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.00
tel: 032 241-17-17