ZASADY REKRUTACJI

do Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie
na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie odbywa się drogą rekrutacji elektronicznej i uczeń poddaje się ich wynikom. Uczniowie szkół podstawowych z terenu miast objętych systemem rekrutacji elektronicznej pobierają login i hasło ze swojej szkoły podstawowej. Uczniowie szkół podstawowych spoza terenu miast objętych systemem rekrutacji elektronicznej zakładają konto na stronie internetowej:

www.slaskie.edu.com.pl

Zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty określa się terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie:

od 11 maja 2020 r.do 23 czerwca 2020 r. do godz.15.00 – klasy technikum

Kandydaci do technikum wprowadzają przez system rekrutacji elektronicznej podanie do wybranych szkół (nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych).

Kandydaci dostarczają do szkoły następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu rekrutacji elektronicznej tylko jeżeli szkoła w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im.  Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie jest szkołą pierwszego wyboru.
  • dyplomy lub zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach Kandydata, o których mowa w punkcie Kryteria rekrutacji (oryginały lub kopie potwierdzone przez macierzystą szkołę podstawową).
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, na które uczeń zostaje skierowany przez szkołę.
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Oceny uzyskane na koniec nauki w szkole podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz 2 wybranych przedmiotów celujący: 18pkt.
bardzo dobry: 17 pkt.
dobry: 14 pkt.
dostateczny: 8 pkt.
dopuszczający: 2 pkt.
72
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt. 7
Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty:

 

10 pkt. 10
Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Kandydat może uzyskać punkty za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

Na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt

b) krajowym – 3pkt

c) wojewódzkim – 2 pkt

d) powiatowym – 1 pkt

18
Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt. 3
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły otrzymują:

  1. j. polski i matematyka

celujący – 30 pkt

bardzo dobry – 25 pkt

dobry – 20 pkt

dostateczny – 10 pkt

dopuszczający – 5pkt

2. język nowożytny

celujący – 20 pkt

bardzo dobry – 18 pkt

dobry – 13 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2pkt

Egzamin ósmoklasisty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
Język polski – 0, 3 punktu za każdy uzyskany procent
Matematyka – 0, 3 punktu za każdy uzyskany procent
Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 0, 2 punktu za każdy uzyskany procent

 

30

30

20

 

 

80

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin ósmoklasisty)

2. Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym są uzależnione od wyboru przez Kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać (według poniższej tabeli).

System elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony.

TECHNIKUM CHEMICZNE – 5 letnie

Oddział Nazwa zawodu (nazwa kwalifikacji zawodowych)* Przedmioty w zakresie rozszerzonym /przedmioty uzupełniające Pierwszy język obcy,
Drugi język obcy
Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen na świadectwie po szkole podstawowej
I T A

Technik analityk

CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

chemia, matematyka

Język angielski

Język niemiecki

1. język polski
2. matematyka
3. język angielski lub niemiecki
4. I_naj (biologia, chemia, fizyka,  geografia)

I T w

Technik weterynarii

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

biologia, matematyka

Język angielski

Język niemiecki

 

 1. język polski

2. matematyka
3. język angielski lub niemiecki
4. I_naj (biologia, chemia, geografia, historia, WOS )

UWAGA!

Pozycja typu I_naj (biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka) oznacza, że punktowana będzie pierwsza najlepsza ocena spośród ocen z przedmiotów:. biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

3. Kandydaci będą przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc Łączna ilość we wszystkich oddziałach technikum – 60 miejsc w tym:

– w klasie I T A – 30 miejsc (technik analityk)

– w klasie I T w – 30 miejsc (technik weterynarii)

UWAGA!!! Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji przyjmowani będą niezależnie od w/w kryteriów.

4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do ZSTiO nr 4 w Chorzowie ma:

– kandydat, którzy jest sierotą, przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
– kandydat o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, który miał ustalony indywidualny tok nauki,
– kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej

Kwalifikację Kandydatów przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list uczniów przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4.

5. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem teczkę Kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia ostatecznych wyników rekrutacji

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły
w dniach od pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.00
tel: 032 241-17-17