ZASADY REKRUTACJI

do Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie
na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie odbywa się drogą rekrutacji elektronicznej i uczeń poddaje się ich wynikom. Uczniowie szkół podstawowych zakładają konto na stronie internetowej:

www.slaskie.edu.com.pl

Zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty określa się terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie:

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Kandydaci do technikum wprowadzają przez system rekrutacji elektronicznej podanie do wybranych szkół (nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych).

Kandydaci dostarczają do szkoły następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu rekrutacji elektronicznej tylko jeżeli szkoła w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im.  Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie jest szkołą pierwszego wyboru.
  • dyplomy lub zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach Kandydata, o których mowa w punkcie Kryteria rekrutacji (oryginały lub kopie potwierdzone przez macierzystą szkołę podstawową).
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, na które uczeń zostaje skierowany przez szkołę.
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Oceny uzyskane na koniec nauki w szkole podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz 2 wybranych przedmiotów celujący: 18pkt.
bardzo dobry: 17 pkt.
dobry: 14 pkt.
dostateczny: 8 pkt.
dopuszczający: 2 pkt.
72
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt. 7
Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty:

 

10 pkt. 10
Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Kandydat może uzyskać punkty za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

Na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt

b) krajowym – 3pkt

c) wojewódzkim – 2 pkt

d) powiatowym – 1 pkt

18
Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt. 3
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły otrzymują:

  1. j. polski i matematyka

celujący – 30 pkt

bardzo dobry – 25 pkt

dobry – 20 pkt

dostateczny – 10 pkt

dopuszczający – 5pkt

2. język nowożytny

celujący – 20 pkt

bardzo dobry – 18 pkt

dobry – 13 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2pkt

Egzamin ósmoklasisty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
Język polski – 0, 3 punktu za każdy uzyskany procent
Matematyka – 0, 3 punktu za każdy uzyskany procent
Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 0, 2 punktu za każdy uzyskany procent

 

30

30

20

 

 

80

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin ósmoklasisty)

2. Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym są uzależnione od wyboru przez Kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać (według poniższej tabeli).

System elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony.

TECHNIKUM CHEMICZNE – 5 letnie

Oddział Nazwa zawodu (nazwa kwalifikacji zawodowych)* Przedmioty w zakresie rozszerzonym /przedmioty uzupełniające Pierwszy język obcy,
Drugi język obcy
Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen na świadectwie po szkole podstawowej
I T A

Technik analityk

CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

chemia, matematyka

Język angielski

Język niemiecki

1. język polski
2. matematyka
3. język angielski lub niemiecki
4. I_naj (biologia, chemia, fizyka,  geografia)

I T w

Technik weterynarii

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

biologia, chemia

Język angielski

Język niemiecki

 

 1. język polski

2. matematyka
3. język angielski lub niemiecki
4. I_naj (biologia, chemia, geografia, historia, WOS )

UWAGA!

Pozycja typu I_naj (biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka) oznacza, że punktowana będzie pierwsza najlepsza ocena spośród ocen z przedmiotów:. biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

3. Kandydaci będą przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc Łączna ilość we wszystkich oddziałach technikum – 60 miejsc w tym:

– w klasie I T A – 30 miejsc (technik analityk)

– w klasie I T w – 30 miejsc (technik weterynarii)

UWAGA!!! Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji przyjmowani będą niezależnie od w/w kryteriów.

4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do ZSTiO nr 4 w Chorzowie ma:

– kandydat, którzy jest sierotą, przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
– kandydat o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, który miał ustalony indywidualny tok nauki,
– kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej

Kwalifikację Kandydatów przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list uczniów przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4.

5. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem teczkę Kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia ostatecznych wyników rekrutacji

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły
w dniach od pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.00
tel: 032 241-17-17