ZASADY REKRUTACJI

do Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie
na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie odbywa się drogą rekrutacji elektronicznej i uczeń poddaje się ich wynikom. Uczniowie gimnazjaliści z terenu miast objętych systemem rekrutacji elektronicznej pobierają login i hasło ze swojego gimnazjum. Uczniowie gimnazjaliści spoza terenu miast objętych systemem rekrutacji elektronicznej zakładają konto na stronie internetowej:

www.slaskie.edu.com.pl

Zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty określa się terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie:

13.05 – 25.06.2019r – klasy technikum

Kandydaci do liceum wprowadzają przez system rekrutacji elektronicznej podanie do wybranych szkół (nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych).

Kandydaci dostarczają do szkoły następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu rekrutacji elektronicznej tylko jeżeli szkoła w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im.  Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie jest szkołą pierwszego wyboru.
  • dyplomy lub zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach Kandydata, o których mowa w punkcie Kryteria rekrutacji (oryginały lub kopie potwierdzone przez macierzyste gimnazjum).
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, na które uczeń zostaje skierowany przez szkołę.
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Oceny uzyskane na koniec nauki w gimnazjum z 3 wybranych zajęć edukacyjnych oraz języka polskiego celujący: 19pkt.
bardzo dobry: 16 pkt.
dobry: 13 pkt.
dostateczny: 9 pkt.
dopuszczający: 0 pkt.
76
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt. 5
Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty:

-za jeden tytuł – 10 pkt.

-za dwa i więcej tytułów – dodatkowo – 2 pkt.

12 pkt. 12
Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Kandydat może uzyskać punkty za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie

I m. lub tytuł laureata-5 pkt
II m.lub tytuł finalisty-4 pkt
IIIm. lub wyróżnienie-3 pkt
5
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 2 pkt.
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Egzamin gimnazjalny
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

Język polski – 0, 2 punktu za każdy uzyskany procent
Historia i wiedza o społeczeństwie 0, 2 punktu za każdy uzyskany procent
Matematyka – 0, 2 punktu za każdy uzyskany procent
Przedmioty przyrodnicze – 0, 2 punktu za każdy uzyskany procent
Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 0, 2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

100
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin gimnazjalny) 200

2. Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym są uzależnione od wyboru przez Kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać (według poniższej tabeli).

System elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony.

TECHNIKUM CHEMICZNE – 4 letnie

Oddział Nazwa zawodu (nazwa kwalifikacji zawodowych)* Przedmioty w zakresie rozszerzonym/przedmioty uzupełniające Pierwszy język obcy,
Drugi język obcy
Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen na świadectwie gimnazjalnym
I T A

Technik analityk

K1. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

K2. Wykonywanie badań analitycznych

chemia, matematyka

historia i społeczeństwo

Język angielski 2/3/3/2

Język niemiecki

2/1/1/1

1.język polski
2. język angielski lub niemiecki
3. I_naj(biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka)
4.II_naj(biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka)

I T B

Technik ochrony środowiska

K1. Ocena stanu środowiska

K2. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Technik technologii chemicznej

K1. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

K2. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

biologia, geografia

historia i społeczeństwo

Język angielski

2/3/3/2

Język niemiecki

2/1/1/1

1. język polski
2. języka angielski lub niemiecki
3. I_naj(biologia, chemia, geografia, historia, matematyka, WOS)
4. II_naj(biologia, chemia, geografia, historia, matematyka, WOS)
I T C

Technik weterynarii

K1. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
K2. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
K3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań  inspekcji weterynaryjnej

biologia, matematyka
historia i społeczeństwo

Język angielski 2/3/3/2

Język niemiecki

2/1/1/1

 1. język polski
2.język angielski lub niemiecki
3. I_naj(biologia, chemia, geografia, historia,matematyka, WOS )
4. II_naj(biologia, chemia, geografia, historia, matematyka, WOS)

TECHNIKUM CHEMICZNE – 5 letnie

Oddział Nazwa zawodu (nazwa kwalifikacji zawodowych)* Przedmioty w zakresie rozszerzonym

/przedmioty uzupełniające

Pierwszy język obcy,
Drugi język obcy
Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen na świadectwie gimnazjalnym
I T A

Technik analityk

CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

chemia, matematyka

Język angielski

Język niemiecki

1.język polski
2. matematyka
3.język angielski lub niemiecki
4.I_naj(biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka)

5.II_naj(biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka)

I T B

Technik ochrony środowiska

CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Technik technologii chemicznej

CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

CHM.06 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

biologia, geografia

Język angielski

Język niemiecki

1.język polski
2. matematyka
3.język angielski lub niemiecki
4.I_naj(biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka)

5.II_naj(biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka)

I T C

Technik weterynarii

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

biologia, matematyka

Język angielski

Język niemiecki

 

 1. język polski

2. matematyka
3. język angielski lub niemiecki
4. I_naj(biologia, chemia, geografia, historia,matematyka, WOS )
5. II_naj(biologia, chemia, geografia, historia, matematyka, WOS)

UWAGA!

Pozycja typu I_naj (biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka) oznacza, że punktowana będzie pierwsza najlepsza ocena spośród ocen z przedmiotów:. biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

Pozycja typu II_naj (biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka) oznacza, że punktowana będzie druga najlepsza ocena ( czyli najlepsza z tych, które pozostały po wyeliminowaniu najlepszej) spośród ocen z przedmiotów biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

3. Kandydaci będą przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc Łączna ilość we wszystkich oddziałach technikum – 84 miejsca w tym:

– w klasie I T A – 28 miejsc (technik analityk)

– w klasie I T B – 28 miejsc (1/2 technik ochrony środowiska, 1/2 technik technologii chemicznej)

– w klasie I T C – 28 miejsc (technik weterynarii)

UWAGA!!! Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji przyjmowani będą niezależnie od w/w kryteriów.

4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do ZSTiO nr 4 w Chorzowie ma:

– kandydat, którzy jest sierotą, przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
– kandydat o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, który miał ustalony indywidualny tok nauki,
– kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej

Kwalifikację Kandydatów przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list uczniów przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4.

5. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem teczkę Kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia ostatecznych wyników rekrutacji

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły
w dniach od pn. – pt. w godz. 7.30 – 16.00
tel: 032 241-17-17