– Wprowadzenie podań przez internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci składają podania jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Od 18 maja do 04 czerwca 2018r.  – klasy sportowe liceum

Od 18 maja do 18 czerwca 2018r.  klasy technikum

– Dostarczenie do każdej ze szkół, gdzie o przyjęcie ubiega się kandydat, zaświadczeń o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach (co najmniej na szczeblu powiatowym), potwierdzonych pieczątką macierzystego gimnazjum i podpisem osoby upoważnionej wyznaczonej przez dyrektora szkoły, które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Od 18 maja do 4 czerwca 2018r. na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczna przeprowadzona zostanie próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych – w przypadku naszej szkoły próby sprawności fizycznej odbędą się 07.06, 10.06. 2018r.

Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r.

-Dostarczenie do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

06. 07. 2018r.

– Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały.

 0d 06. 07.  – 12. 07. 2018r.

– Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

13. 07. 2018r.

– Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły i informacji o wolnych miejscach;

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej od 13 lipca – 17 lipca 2018r.

Do 18 lipca 2018r. na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczna przeprowadzona zostanie próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych

10. 08. 2018r.

– Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały.

Do 13. 08. 2018r.

– Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

14. 08. 2018r.

– Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

WYMAGANE DOKUMENTY

(w opisanej nazwiskiem i imieniem teczce do wiązania)

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r.

  • świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia nr 1 potwierdzona przez macierzyste gimnazjum),
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia nr 1 potwierdzona przez macierzyste gimnazjum),

do 12. 07. 2018r.

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • kwestionariusz osobowy ucznia,
  • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • karta zdrowia i bilans zdrowia Kandydata (oryginalne dokumenty w zamkniętej kopercie)
  • formularz przekazania ucznia