TERMINARZ RERUTACJI

– Wprowadzenie podań przez internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci składają podania jedynie w szkole pierwszego wyboru.

od 11 maja 2020 r. do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00  – klasy sportowe liceum

od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 klasy technikum

– Dostarczenie do każdej ze szkół, gdzie o przyjęcie ubiega się kandydat, zaświadczeń o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach (co najmniej na szczeblu powiatowym), potwierdzonych pieczątką macierzystej szkoły podstawowej i podpisem osoby upoważnionej wyznaczonej przez dyrektora szkoły, które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczna przeprowadzona zostanie próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych – w przypadku naszej szkoły próby sprawności fizycznej odbędą się 21 maja, 23 maja, 24 maja 2020r. godz. 16.00, II termin – 15 czerwiec 2020r. godz. 16.00, 41-506 Chorzów, ul. Wolności 139 – boisko chorzowskich „Kresów”

-Dostarczenie do wybranych szkół ponadpodstawowych potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. godz.15.00

– Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 lipca 2020 r.

– Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły i  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz.15.00

– Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły i informacji o wolnych miejscach;

21 lipca 2020 r. do godz. 14.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej od 22 lipca – 27 lipca 2020r.

od 28 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczna przeprowadzona zostanie próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 17 sierpnia 2020 r

– Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły i  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 17 sierpnia 2020 r.do 21 sierpnia 2020 r. do godz.15.00

– Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

24 sierpnia 2020 r. do godz.14.00

WYMAGANE DOKUMENTY

(w opisanej nazwiskiem i imieniem teczce do wiązania)

od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. godz.15.00

  • świadectwo ukończenia szkoły ,
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego

od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz.15.00

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • kwestionariusz osobowy ucznia,
  • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • karta zdrowia i bilans zdrowia Kandydata (oryginalne dokumenty w zamkniętej kopercie)
  • formularz przekazania ucznia