– Wprowadzenie podań przez internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci składają podania jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Od 13 maja do 25 czerwca 2019r.  – klasy sportowe liceum

Od 13 maja do 25 czerwca 2019r.  klasy technikum

– Dostarczenie do każdej ze szkół, gdzie o przyjęcie ubiega się kandydat, zaświadczeń o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach (co najmniej na szczeblu powiatowym), potwierdzonych pieczątką macierzystego gimnazjum i podpisem osoby upoważnionej wyznaczonej przez dyrektora szkoły, które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Od 23 maja do 24 maja 2019r. na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczna przeprowadzona zostanie próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych – w przypadku naszej szkoły próby sprawności fizycznej odbędą się 23. 05. 2019r. i 24.05.2019r., 41-506 Chorzów, ul. Wolności 139 – boisko chorzowskich „Kresów”

21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

-Dostarczenie do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

16. 07. 2019r.

– Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

16. 07.  –  24. 07. 2019r.

– Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły i  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.

25. 07. 2019r.

– Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły i informacji o wolnych miejscach;

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej od 16 lipca – 30 lipca 2019r.

1. 08. 2019r. na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczna przeprowadzona zostanie próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych

21. 08. 2019r.

– Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

 21.08 – 29. 08. 2019r.

– Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły i  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.

30. 08. 2019r.

– Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

WYMAGANE DOKUMENTY

(w opisanej nazwiskiem i imieniem teczce do wiązania)

 21.06 – 25.06. 2019r.

  • świadectwo ukończenia szkoły ,
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego

 16. 07 – 24. 07. 2019r.

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • kwestionariusz osobowy ucznia,
  • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • karta zdrowia i bilans zdrowia Kandydata (oryginalne dokumenty w zamkniętej kopercie)
  • formularz przekazania ucznia